Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela RP niebędącego obywatelem UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela RP składasz po upływie 5  lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po upływie 3 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli jesteś małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek w imieniu małoletniego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek bez braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem i podpisany, w przypadku małoletniego wniosek podpisany przez rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych lub jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego;
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu),
 • złożenie odcisków palców  (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia).

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia wydania karty stałego pobytu:

 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem RP, lub 3 letni nieprzerwany pobyt w przypadku małżonka obywatela RP;
 • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie;
 • dokument potwierdzający więzi rodzinnych, tj. dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego uznawanego przez prawo polskie wraz z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo i tożsamość obywatela RP;

lub

 • dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokumenty potwierdzający wiek i poświadczające sprawowanie faktycznej opieki przez obywatela RP wraz z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo i tożsamość obywatela RP;
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak mogę otrzymać kartę stałego pobytu?

Kartę stałego pobytu odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, należy pobrać bilet z literą "V".

W przypadku gdy karta stałego pobytu została wydana dziecku, które nie ukończyło 13. roku życia do dnia jej odbioru, odbioru dokumentu dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Przy odbiorze karty stałego pobytu wymagana jest obecność dziecka, które do dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu ukończyło 6. rok życia.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

W przypadku utraty karty stałego pobytu wydaje się nowy dokument.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w karcie
 • jej uszkodzenia
 • utraty dokumentu
 • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją właściwą identyfikację

W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanej karty.

W przypadku upływu terminu ważności karty stałego pobytu wydaje się nowy dokument.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi