Karta pobytowa członka rodziny obywatela RP niebędącego obywatelem UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, składasz, jeśli przebywasz na terytorium Polski z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, a wasz pobyt będzie trwać dłużej niż 3 miesiące.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, bilet z literą „I”

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem i podpisany, w przypadku małoletniego podpisany przez rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych lub jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego;
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu),
 • złożenie odcisków palców (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia).

Dokumenty potrzebne do wydania karty pobytowej:

 • dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo obywatela RP,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie bezpośrednio przed przyjazdem do Polski prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo pobytu stałego w innym państwie UE

lub

 • dokumenty potwierdzające sprawowanie faktycznej opieki przez zstępnego nad małoletnim obywatelem RP oraz poświadczające pozostawanie małoletniego obywatela RP na utrzymaniu rodzica.

Wniosek o wydanie karty pobytowej dotyczy również małżonków obywatela RP poprzednio posiadającego obywatelstwo UE.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak mogę otrzymać kartę pobytową?

Kartę pobytową odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

W przypadku gdy karta pobytowa została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, odbioru dokumentu dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Przy odbiorze karty stałego pobytu wymagana jest obecność dziecka, które do dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu ukończyło 6. rok życia.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w karcie
 • jej uszkodzenia
 • utraty dokumentu
 • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją właściwą identyfikację

W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanej karty.

W przypadku upływu terminu ważności karty pobytowej wydaje się nowy dokument.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi