Wymiana/duplikat Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek? 

Duplikat Karty Polaka wydaje się, na wniosek posiadacza, w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia.

Gdzie złożyć wniosek? 

Osoby podlegające przepisom ustawy o Karcie Polaka mogą wysłać zgłoszenie woli wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem poprzez formularz dostępny na stronie.
​​​​
W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, obywatelstwo, telefon do kontaktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz adres email.

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą drogą mailową w celu ustalenia daty wizyty w tut. Urzędzie i złożenia wniosku oraz wymaganych w ustawie o Karcie Polaka dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji zgodnej z żądaniem. W dniu składania wniosku wymagane jest osobiste stawiennictwo ubiegającego się. Podczas jednej wizyty możesz złożyć maksymalnie 1 wniosek o przyznanie Karty Polaka lub 1 wniosek rodzica i wnioski małoletnich dzieci pozostających pod jego opieką.

Jakie dokumenty?

  • wniosek o przyznanie Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek
  • aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  • oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,

Co powinienem wiedzieć?

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego. Tłumacza przysięgłego znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można potwierdzić przy składaniu wniosku lub przedłożyć uwierzytelnioną kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza w Polsce)

Wymagany poziom znajomości języka polskiego to minimum B1. Jeśli nie ukończyłeś szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej musisz zdać egzamin ze znajomości języka polskiego - Sprawdź na www.certyfikatpolski.pl.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi