Rejestracja pobytu obywatela UE

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o zarejestrowanie pobytu jako obywatela UE, nie później niż w ostatnim dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek w imieniu małoletniego obywatela UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek bez braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

 Obowiązek zarejestrowania pobytu dotyczy:

 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej;

 • obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - Norwegia, Lichtenstein, Islandia.

 • obywateli Konfederacji Szwajcarskiej - dotyczy także małżonka i dziecka, pozostającego na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub na utrzymaniu małżonka, dołączających do niego lub przebywających z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;

 • członków rodzin obywateli, o których mowa wyżej, którzy razem przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo pobytu przysługujące obywatelowi Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 1 i 2 dotyczy również członka rodziny dołączającego do niego lub przebywającego z nim na terytorium RP.

Przysługuje ci prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku, gdy spełniasz jeden z następujących warunków:

 • jesteś pracownikiem lub przedsiębiorcą;
 • jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), albo posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium RP w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku oraz posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 • studiujesz lub odbywasz szkolenie zawodowe na terenie RP i jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium RP w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel z obowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku oraz posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 • jesteś małżonkiem obywatela polskiego.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Masz również możliwości złożenia kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć wniosek za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, dokumenty składane w biurze podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu. Podczas wizyty należy okazać oryginały dokumentów. Możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania pobytu obywatela UE:

W przypadku wykonywania pracy należy złożyć:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;
 • w przypadku pracy na własny rachunek – pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że jesteś osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego należy złożyć:

 • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych  ubezpieczonemu, bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków twojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

W przypadkach innych niż wskazane wyżej należy złożyć:

 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu, bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
 • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej.
  Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

W przypadku, gdy członek rodziny będący obywatelem UE przebywa lub dołącza do obywatela UE należy złożyć:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka;
 • wstępnego obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający więzi oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
 • rodzice małoletniego obywatela UE – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Unii Europejskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Unii Europejskiej na jego utrzymaniu.

W przypadku małżeństwa z obywatelem polskim należy złożyć:

 • dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim;
 • kserokopia dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialne poświadczenie.
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak otrzymać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".
Odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu może dokonać również pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego zaświadczenia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Aby odebrać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo.
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane po 2 sierpnia 2021 roku ważne jest przez 10 lat.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:
 • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
 • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza,
 • utraty dokumentu,
 • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym twoją właściwą identyfikację.
W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanego dokumentu. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu wydaje się nowe zaświadczenie.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jestem obywatelem UE. Czy muszę dopełnić jakichś formalności w urzędzie?

Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek zarejestrować swój pobyt. W urzędzie wojewódzkim składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumenty właściwe dla celu Twojego pobytu. Jeśli nie dopełnisz formalności związanych z...

czytaj całą odpowiedź...

Zgubiłem zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE. Czy dostanę duplikat?

Tak. Zgłoś się do urzędu wojewódzkiego i  złóż wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć osobiście i okazać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Jestem obywatelem UE, mój współmałżonek jest obywatelem państwa trzeciego, jaki wniosek ma złożyć?

Jeśli mieszkasz w Polsce i zarejestrowałeś swój pobyt, twój współmałżonek powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytowej.

Jestem obywatelem UE podejmującym studia w Polsce – jak zalegalizować pobyt?

Złóż wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE a we wniosku jako cel pobytu wskaż studia. Dołącz do wniosku:

 • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,
 • dokument potwierdzający objęcie powszechnym...
czytaj całą odpowiedź...