Wymiana/wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE obywatela RP

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, gdy upływa ważność aktualnie posiadanego dokumentu.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności aktualnie posiadanego dokumentu.

Złóż wniosek o wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, gdy dotychczas posiadany przez ciebie dokument został uszkodzony, utraciłeś go lub zmianie uległy zamieszczone w nim dane.

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpienia wyżej wymienionych przesłanek do ich wymiany.

Wniosek składasz osobiście. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6 rok życia, wymaga się jego obecności.

Wniosek w imieniu małoletniego obywatela UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek wypełniony w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wymiany / wydania nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE:

  • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem, w przypadku małoletniego podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
  • 2 fotografie;
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
  • złożenie odcisków palców (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia);
  • posiadana karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE/ obywatela RP
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak mogę otrzymać kartę stałego pobytu?

Kartę stałego pobytu odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

W przypadku gdy karta stałego pobytu została wydana / wymieniona dziecku, które nie ukończyło 13 roku życia do dnia jej odbioru, odbioru dokumentu dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Przy odbiorze karty stałego pobytu wymagana jest obecność dziecka, które do dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu ukończyło 6 rok życia.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi