Wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, gdy upływa ważność posiadanego przez ciebie dokumentu.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności aktualnie posiadanego dokumentu.

Złóż wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, gdy dotychczas posiadany przez ciebie dokument został uszkodzony, utraciłeś go lub zmianie uległy zamieszczone w nim dane.

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpienia wyżej wymienionych przesłanek do ich wymiany.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek w imieniu małoletniego obywatela UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek o wydanie nowego dokumentu bez braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wymiany / wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE:

  • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem, w przypadku małoletniego podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
  • 2 fotografie;
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
  • posiadany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE.
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak mogę otrzymać dokument?

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

Odbioru dokumentu może dokonać pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do jego odbioru, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi